Đạo và đời

[Sự Tích Lễ Vu Lan]: Mục Kiền Liên Cứu Mẹ


 

Lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức vào mỗi năm vào 15 tháng 7 âm lịch nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ  (và tổ tiên nói chung) - cha mẹ của kiếp này và của các kiếp trước. Lễ Vu Lan được nhân dân tương truyền  rằng xưa kia  Mục Kiền Liên là đại đệ tử của nhà Phật nhờ vào phép thần thông biết được mẹ mình đang bị đày đọa ở tầng địa ngục dưới hình dáng là ngạ quỷ, trông rất đáng sợ, dáng vóc ốm tông, người chỉ  còn da bọc xương với cái bụng lớn đầu to, đói khát suốt năm không được ăn uống.. Đau xót với tình cảnh của mẹ mình như thế Mục Kiền Liên liền dùng phép thuật của mình để đem cơm dâng cho bà mẹ. Nhưng vốn tính lòng tham không đáy khi thấy chén cơm, bà rất sợ bị cướp giật nên bèn tay trái che chén cơm, tay phải bốc đồ ăn, nhưng rồi bà cũng không ăn được gì bởi lòng tham ấy đã hóa cơm thành lửa. 

Mục Kiền Liên khóc thương thảm thiết khi chứng kiến cảnh tượng mẹ mình đói khát nhưng không ăn được miếng cơm, uống ngụm nước. Ông liền chạy về bạch Phật cầu cạnh Đức Phật và thuật lại câu chuyện của mình, Phật nói: 

"Này Mục Kiền Liên, mẹ của ông do lòng tham lam độc ác đã tạo ra tội lỗi nặng nề trong nhiều kiếp, nay sinh trong ác đạo làm loài ngạ quỉ, nên không thể một mình ông cứu độ được. Dẫu lòng hiếu thảo của ông vô cùng lớn lao cũng không sao chuyển được hoàn cảnh, chẳng khác gì chiếc thuyền con, không thể chở được tảng đá lớn. Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng tăng trong mười phương, "thập phương chúng hội" đức lớn như biển, mới cứu độ mẹ ông được giải thoát. Ta sẽ chỉ cho ông phương pháp cứu độ mẹ ông.

"Này Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng bảy là ngày tự tứ của chư tăng khắp nơi, sau ba tháng an cư kiết hạ, các chư tăng tiến bộ rất nhiều trên đường tu học. Nhân ngày ấy, ông hãy làm lễ Vu Lan Bồn để báo hiếu cho mẹ ông.
"Ông hãy sắm sửa đủ các món ăn chay, năm thứ trái cây, cùng hương dầu đèn nến, giường chõng chiếu chăn, mùng mền quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay... Tóm lại, là đủ bốn món cúng dường quí báu trên đời. 
Rồi ông phải thân hành đi rước các vị đại đức trong mười phương, hoặc những vị thiền định trong núi rừng chứng được bốn quả thánh, hoặc các vị bồ tát thị hiện làm thầy tỳ kheo... Ông phải thành tâm kính lễ trai tăng cúng dường và thỉnh cầu chư tăng chú nguyện cho vong linh mẹ ông được thoát khổ. Nhờ công đức chí thành chú nguyện, vong linh mẹ ông sẽ được siêu thoát. Cũng như tảng đá dù nặng trăm cân, nhưng có nhiều người khiêng thì dời đi đâu cũng được".

Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, đến ngày rằm tháng bảy làm lễ Vu Lan, sắm đủ các vật liệu, rước chư tăng đến cúng dường, nên vong mẫu của ông thoát khỏi kiếp ngạ quỷ sinh về cảnh giới lành. Sau đó, Mục Kiền Liên hỏi Phật xem những Phật tử khác muốn cứu độ cha mẹ mình có thể dùng phương pháp đó không. Phật trả lời:

"Quí lắm! này Mục Kiền Liên, đời sau, nếu có ai vì lòng hiếu thảo muốn đền đáp công ơn cha mẹ hiện tại hay quá khứ, thì cứ ngày rằm tháng bảy làm lễ Vu Lan này để cúng dường trai tăng. Nhờ công đức của chư tăng chú nguyện, cha mẹ hiện tại được tăng phúc thọ, khỏi những điều tai họa khổ não, còn cha mẹ bảy đời trước thì khỏi bị khổ ngạ quỉ, được sinh trong cõi Nhân hay Thiên, hưởng phúc vui vẻ không cùng".

Nam Mô A Di Đà Phật!