Đạo và đời

[Phật Pháp]: Con Cái Có Thể Sám Hối Thay Cha Mẹ.


 

Thương ba mẹ nơi thân bệnh tật, ba mẹ lại chưa có duyên gặp Phật pháp,là người con Phật, là con của ba mẹ nhìn thấy biết bệnh tật nơi thân tâm đều do nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp đến đời hiện tại mà sinh ra ( nghiệp từ thân, khẩu, ý! Do 3 độc tham, sân, si mà thành) , sống trong thế giới Ta Bà này, không một ai tránh khỏi.


Nhìn ba mẹ mang tật bệnh rất thương sót, phận làm con ngoài việc phụng sự, chăm sóc tận tình cho ba mẹ, chúng ta cần phải chí thành Sám Hối thay cho ba mẹ mình bằng việc mỗi ngày tinh tấn tu tập, tụng Kinh, chép Kinh, trì Chú, phóng sanh, ăn chay, tích cực làm việc thiện lành để hồi hướng SÁM HỐI THAY CHO BA MẸ MÌNH nguyện mong hoá giải mọi oan kiêng, thù hận của tất cả oan gia trái chủ của ba mẹ nhiều đời nhiều kiếp!

CON XIN CHIA SẼ CÁCH SÁM HỐI THAY CHO BA MẸ CỦA CHÚNG CON MỖI NGÀY:

Con xin đại diện ba mẹ của con tên là: ……
Con xin chí thành sám hối tất cả những tội nghiệp của ba mẹ con từ vô lượng kiếp cho tới đời nay.
Nguyện nhờ công đức sám hối này mà cha mẹ con hiện đời biết hướng về Phật pháp, có được tâm thanh tịnh,sân thuận tự an,một hậu lâm chung vãng sanh về cõi Phật