Đạo và đời

[Nhân Quả - Luân Hồi]: Kính Khuyên Chư Vị Hữu Duyên Chớ Nên Xâm Hình Quỷ Thần Lên Cơ Thể Của Mình.


 

 

- Phật Tử Hồ Thanh Vinh - Pháp Danh: Diệu Âm. Sinh thời trước khi biến cố nghiệp quả Phật tử đã và đang phải trả nghiệp báo Phật tử đã gây ra.

- Trước đây Phật tử rất hay thích đá gà, nuôi gà, độ gà, giam cầm các loài chim để làm thú vui của riêng mình mà bao nhiêu chúng sanh đã phải phân ly gia đình ly tán của mình.

- Phật tử Thanh Vinh làm nghề xâm, nên rất thích xâm, cách đây 10 năm Phật tử đã xâm nhiều hình quỷ thần lên người của mình.

- Trong 1 năm gần đây, Phật tử phát hiện ra mình bị ung thư xương giai đoạn cuối, bác sỹ chê. Và không còn con đường nào khác nhờ Phật Pháp, do nhân duyên thù thắng gia đình Phật tử có gia đình chị gái tu Tịnh Độ, nên đã khuyên nhủ, mà hội " Thiện Căn - Phước Báu - Nhân Duyên". Phật tử đã phát tâm niệm Phật - cầu sanh Tây Phương Cực Lạc".

- Trước sám hối với tất cả chúng sanh do mình vô tình hay cố ý, thú vui nhất thời trong vô minh của mình. Chim chóc trong nhà và gà đá. Phật tử phóng sanh về rừng, chùa tất cả được tự do.

- Sau đó ăn chay, niệm Phật cùng đạo tràng hộ niệm và gia đình cùng nhau sám hối, niệm Phật, phóng sanh hồi hướng chuộc lại những tội lỗi mình gây ra trước đây.

- Nhưng duyên sự nghiệp quả: Những hình xâm quỷ thần tưởng chừng như vô thưởng, vô phạt của kẻ phàm phu vô minh của Phật tử trước kia đã xâm lên cơ thể của mình đầy uế trượt, tội lỗi. Làm cho chư vị Quỷ thần rất tức giận:

+ Có hình ảnh của các ngài, trên thân thể vẫn " hành lạc" chuyện vợ chồng.
+ Công đức lợi lạc cho chúng sanh thì không thấy đâu, toàn ăn nhậu, sát sanh. 

- Trong thời gian đang hộ niệm, sám hối, niệm Phật các ngài đã quở trách, nói những cái tội rất lớn này.

Nay hội đủ nhân duyên lành này, chia sẻ chư vị liên hữu hữu duyên và cảnh tỉnh những người phàm như chúng ta đây chớ nên xâm những hình Thánh Nhân, Phật, Thần, Tiên lên thân thể uế trượt của chúng ta. Khi ngày ngày chúng ta vẫn phạm những nghiệp quả, mà  chính mình cũng không biết!.

Nếu có chút công đức nào xin hồi hướng đến chư vị Oan gia trái chủ của Phật Tử Hồ Thanh Vinh - Pháp Danh: Diệu Âm. Đang đau đớn, trả nghiệp quả Ung Thư giai đoạn cuối hết sức đau đớn. Nhưng Phật tử vẫn hoan hỉ biết nghiệp tội mình đã tạo, cố gắng niệm Phật!

- Nếu thọ mạng mình còn niệm Phật tiêu nghiệp hết bệnh - Nếu thọ mạng hết thì vãng sanh Tây Phương.

Kính Bút
BQT: Hội Quán A Di Đà!

Nam Mô A Di Đà Phật!