Đạo và đời

[HỌC PHẬT]: Muôn vật từ duyên sanh lại từ duyên mà diệt


Nghiệp thức theo đuổi mình như hình với bóng, sanh về đâu quả báo cũng đuổi theo ngay đó, chẳng hề bỏ rời. Tùy theo nghiệp nhân mà cảm được quả báo thiện hay là ác. Nhân quả mỗi người sai khác nên sẽ sanh về những nơi khác xa nhau. Bởi vậy, lúc lâm chung chia tay nhau trọn thành vĩnh biệt! Một phen chịu quả báo trong tam đồ là cả năm ngàn kiếp trôi lăn trong sáu nẻo, biết ngày nào gặp lại nhau. Dẫu có trùng phùng cũng chẳng hề nhận biết nổi nhau thì cũng nên xem là không bao giờ có lúc gặp lại.

A Di Đà Phật!