Đạo và đời

[Học Phật]: Bây Giờ Giãn Cách Xã Hội Ở Nhà Chúng Ta Nên Làm Gì? Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Và Tăng Phước


 

"Bình thường Phật khuyên chúng ta niệm Phật thì chúng ta bảo con bận đi làm, bận việc này, việc kia.  Bây giờ giãn cách XH ở nhà không phải đi làm, vậy chúng ta có siêng năng niệm Phật hay chưa ?  Bởi mới thấy chúng ta quá lười biếng chứ không phải bận bịu gì".

Đây là thời gian tốt để khuyến tấn chúng ta tinh tấn niệm Phật tu hành, bớt ngủ nghỉ, bớt ăn uống lại, mọi thứ đều buông xuống, xả bỏ thân tâm Thế giới, chuyển hết vọng niệm thành câu A Di Đà Phật, phát Bồ đề tâm, tinh tấn tu hành vì chúng sanh khổ nạn, vì chư vị Bồ tát dịch bệnh, chư vị virus với chúng ta là cùng 1 thể bình đẳng.

Thế giới dịch bệnh có như ngày hôm nay là quá khứ chúng ta sát nghiệp quá nặng, ăn nuốt lẫn nhau, không chỉ 1 đời mà vô lượng đời rồi. Nếu bạn không có nhân duyên với chúng thì dù bạn bị nhiễm cũng sẽ tự khỏi, nếu bạn có ác duyên với chúng thì dù bạn chạy chữa trăm ngàn phương cách cũng không khỏi được (đây là lúc chúng ta phải hoan hỉ trả quả).

Cho nên, chúng ta hãy giữ tâm bình thản, tất cả buông xuống, định tâm lại, nhiếp tâm vào câu A Di Đà Phật, tịnh niệm tương tục, phải nổ lực tinh tấn, chúng ta mới hòng lìa khổ được vui.

(Chú thích: "lìa khổ được vui" ý nói là một đời này bạn vãng sanh bất thoái thành Phật, thoát khỏi luân hồi, chứ không phải cái vui tạm bợ của thế gian).

Nam Mô A Di Đà Phật 
(Chúng con thành tâm sách tấn Đại chúng cùng nhau tinh tấn niệm Phật)