Đạo và đời

[Gương Nhân Quả]: Góp Tiền Tạo Tượng Phật Được Thoát Khổ.


 

Ngu An Lương, người huyện Ngư Dương ở U Châu, giai tộc nhiều đời sống bằng nghề sát sinh. Nếu tính sinh mạng bị giết, không biết đã đến mấy ngàn muôn ức. An Lương lại ít ưa làm công đức, thường nói:
- Nếu cứ giữ theo đường lối tu hành, tất phải nghèo, không làm ăn chi được!

Năm ông ba mươi bảy tuổi, nhân dự một cuộc săn bắn, bị té ngựa chết giấc đến nửa ngày mới tỉnh. Lúc hồi sinh, ông vật mình nơi đất than khóc, hối lỗi, tự trách rằng:
- Tôi đã lầm ! Tôi đã lầm !

Gia thuộc và tôi tớ hỏi lý do, An Lương trấn định giây lâu mới thuật lại:

- Lúc hôn mê chết giấc, tôi thấy hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa đem xe lửa liệng chụp vào thân. Tôi bị đốt cháy cả mình đau khổ vô lượng. Ngay lúc đó, có một vị Sa-môn mặc hoa y đến tưới nước vào xe, dùng tay quạt tắt ngọn lửa. Bấy giờ, sự đau khổ mới tạm dứt. Khi quỷ dẫn tới cung Diêm-la, vua thấy vị Sa-môn, liền bước xuống thềm chắp tay cung kính thưa:
- Chẳng hay tôn giả đến đây có việc chi?

Sa-môn bảo: - Tội nhân này là đàn việt của tôi, xin tạm tha cho!

Vua Diêm-la nói: - Đây là kẻ ác, theo lẽ không được tha, nhưng Đại sư đã dạy, thật chẳng dám không vâng lời.

Được vị Sa-môn lãnh về, tôi hoài nghi lấy làm lạ, không biết ai đây đã cứu mình, liền thốt lời thưa hỏi. Vị Sa-môn nói:

- Anh ngươi là Ngu An Thông phát tâm tạo tượng Phật Thích-ca. Ngươi đã tùy hỷ góp vào công đức ấy ba mươi đồng tiền. Vì ngươi đã đem chút ít tiền giúp tạo tượng ta, nên nay ta đến cứu. Hãy nhìn màu hoa y để sau nghiệm rõ.

Nói xong liền ẩn mất. Do nhân duyên đó, tôi mới thương khó tự hối trách mình đã lầm lạc, bảo “tu hành không lợi ích”.

Khi thật khỏe, An Lương đến nhà An Thông, thấy tượng Phật Thích-ca của anh tạo, nét hoa y giống như mình đã thấy của vị Sa-môn trong lúc hôn mê. Chừng đó ông mới tin phục cảm ngộ, xuất tiền tự tạo một Phật tượng khác.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Nguồn: Nhân Quả