Đạo và đời

[Gương Nhân Quả]: Câu Chuyện Tiền Kiếp Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật: Đạn Sắt Xuyên Bụng.


 

Huyện Côn Sơn có người tên Cung Phúc, dùng súng bắn  chim rất giỏi. Vào mùa hạ năm Nhâm Dần thuộc niên hiệu  Thuận Trị,một hôm ông cầm que lửa soi vào chỗ thuốc súng, tàn lửa bay ra rơi vào thuốc súng bốc cháy dữ dội, râu  tóc ông đều cháy sạch, lại bị một viên đạn sắt xuyên qua  ngực vào tận trong bụng, chết một cách hết sức thê thảm.

LỜI BÀN

Hạng người này chắc chắn sẽ phải đọa vào địa ngục thiết hoàn.

 [Sau khi ra khỏi địa ngục,] nếu sinh làm người  ắt phải chịu một trong ba loại quả báo. Một là chết vì lửa cháy, hai là chết vì súng đạn và ba là vì sợ hãi, phát cuồng 
mà chết.

Đức Phật Thích-Ca trong vô số kiếp trước đây đã từng  có lần làm vị Thiên vương cõi trời Đao-lợi, đánh nhau với loài a-tu-la. Khi ngài định dẫn binh quay về, bỗng nhìn thấy một con chim kim sí làm tổ trên cây đại thụ, liền suy nghĩ: 

“Nếu quân ta đi ngang đó, trứng chim kim sí ắt bị phá hoại mất.” Liền ra lệnh cho người đánh xe quay trở lại không về  nữa. Quân a-tu-la thấy Đế Thích bất ngờ quay xe lại thì kinh hãi lui về. Nhờ một ý nghĩ nhân từ mà lần đó Đế Thích được chiến thắng.
Đến như vua trời Đế Thích còn không nỡ làm hại chỉ một quả trứng chim, huống chi những kẻ phàm phu phước bạc đức mỏng lại có thể xem thường mạng sống chúng sinh như cỏ rác được sao?

Nam Mô A Di Đà Phật!
TRÍCH "AN SĨ TOÀN THƯ"_"KHUYÊN NGƯỜI TỪ BỎ SỰ GIẾT HẠI"
TÁC GIẢ
NGÀI Chu An Sỹ | Nguyễn Minh Tiến dịch và chú giải