Đạo và đời

Giữ vững tâm giữa đa đoan cuộc đời!


  

Giữ vững và phát sáng cái chân tâm của mình giữa cuộc sống đa đoan và nhiều bất ổn, là làm nên chính mình từ những cái mà người đời gọi là may mắn đến những cái rủi ro, thuận lợi cũng như bất trắc. Nếu biết thu dụng thì tất cả đều góp phần cho việc trở nên chính mình. Không phải những thay đổi bên ngoài làm cho ta đạt tới phẩm chất làm người, mà là những thay đổi bên trong từ chính thâm tâm của mình, một cái tâm được khơi trong gạn đục để nó trở thành sáng tỏ ngọn nguồn giữa những rối ren và phức tạp của cuộc sống. Như vậy khi đối diện với chính mình đòi ta trước tiên biết nhận xét xem mình có còn đang phát huy tâm tính làm người? Nghĩa là có còn nhạy bén về lòng nhân ái không? Có còn biết hổ thẹn với những việc làm thiếu chân chính không? Có dễ nhường nhịn không? Có dám thể hiện sự chân thật không? Và hơn nữa, có còn là chính mình với một tâm hồn trong sáng và vững vàng trong sự thiện không?

A Di Đà Phật